Η εταιρεία «BENETH ABEET» (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «ΠΑΡΕ-ΘΕΣΗ» (εφεξής «διαγωνισμός») που θα υλοποιηθεί από την εταιρία «PRODIGI OE» για λογαριασμό της πρώτης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα Λάβδα και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο www.pare-thesi.gr
Περιγραφή του διαγωνισμού
Στην ενέργεια συμμετέχουν όλα τα καταστήματα του δικτύου της Διοργανώτριας (διευθύνσεις καταστημάτων και στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.ly/fournoiveneti).
Με κάθε αγορά, ανεξαρτήτως αξίας, προϊόντων άρτου και ζαχαροπλαστικής όπως ειδικά και αποκλειστικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος των Όρων & Προϋποθέσεων του διαγωνισμού (εφεξής «Προϊόντα διαγωνισμού») από οποιοδήποτε κατάστημα της Διοργανώτριας εκτός από καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστές αγορές (κυλικεία).
Ο αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο περιέχει -καλυμμένο- έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό στο δικτυακό τόπο www.pare-thesi.gr μαζί με τα στοιχεία του, για να λάβει μέρος σε κλήρωση και να μπορεί να διεκδικήσει τα δώρα.
Κάθε κωδικός που βρίσκεται στα κουπόνια συμμετοχής είναι μοναδικός.
Διάρκεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από 10/12/2018 έως 7/1/2019, με δυνατότητα έγκυρης εισαγωγής των κωδικών μέχρι 7/1/2019 και ώρα 23:59.

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές νέες καταχωρήσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο από τα παρελθόντα, τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται παραπάνω, όλα τα κουπόνια συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν τη διοργανώτρια. Ρητά αναφέρεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν διεκδικούν απολύτως καμία απαίτηση επάθλου, αποζημιώσεως ή οποιασδήποτε απαίτησης από τη διοργανώτρια ή συνεργαζόμενη εταιρία ή φυσικό πρόσωπο.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταθέσει, να παρατείνει ή να ανακαλέσει την περίοδο ισχύος του παρόντος διαγωνισμού, ή να ματαιώσει εξ ολοκλήρου το διαγωνισμό χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη και χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συμμετοχής, των επάθλων, ή των ημερομηνιών έναρξης/λήξης, αλλά και όλων των παραπάνω, οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο www.pare-thesi.gr .

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο, στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο τέλος της παρούσας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την διοργανώτρια, τις επιχειρήσεις των δικαιοδόχων, την proDigi OE, σύζυγοι και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ (εταιρικά και δικαιόχρησης) και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού.

Δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου έχουν μόνο όσοι συμμετέχοντες έχουν παραλάβει το κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό με την αγορά Προϊόντων του διαγωνισμού από τα ταμεία του καταστήματος και έχουν καταχωρίσει πλήρως και ορθά τα αληθή προσωπικά τους στοιχεία όπως αυτά ζητούνται και καταχωρούνται στη φόρμα συμμετοχής της ιστοσελίδας www.pare-thesi.gr .

Κάθε συμμετέχων μπορεί να έχει πολλαπλές συμμετοχές εφόσον η κάθε συμμετοχή πληροί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Τρόπος & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αγορά ενός τουλάχιστον εκ των Προϊόντων του διαγωνισμού από τα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ (http://bit.ly/fournoiveneti), όπως αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος του παρόντος.

Βήμα 1.
Με κάθε αγορά τουλάχιστον ενός εκ των Προϊόντων του διαγωνισμού ο αγοραστής θα μπορεί να παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος, ένα (1) κουπόνι συμμετοχής ανεξαρτήτως ύψους ποσού αγοράς.

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ελλείψεις Προϊόντων του διαγωνισμού.

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει ουδεμία αποζημίωση σε περιπτώσεις έλλειψης/μη διαθεσιμότητας, κακής κατάστασης, ή φθοράς των κουπονιών συμμετοχής, σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας συμμετοχής και σε όλη την περίοδο του διαγωνισμού. Ωστόσο η διοργανώτρια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα κουπόνια συμμετοχής να είναι διαθέσιμα σε όλες τις ημέρες, ώρες και σημεία πώλησης των Προϊόντων του διαγωνισμού.

Βήμα 2.
Μετά από την παραλαβή του κουπονιού, ο αγοραστής θα πρέπει να κρατήσει το κουπόνι συμμετοχής, να αποκαλύψει τον κωδικό ξύνοντας την καλυμμένη επιφάνεια του κουπονιού και να τον εισάγει, μαζί με τα στοιχεία του, στο σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα www.pare-thesi.gr , αφού προηγουμένως επιλέξει προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ απαντώντας στο σχετικό ερώτημα που θα δει διατυπωμένο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
Έγκυρες είναι μόνο οι συμμετοχές των κωδικών αριθμών που έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα www.pare-thesi.gr και έχουν λάβει το μήνυμα («H συμμετοχή σας ήταν επιτυχής!») μετά την πλήρη συμπλήρωση των πεδίων στη σχετική φόρμα. Η εισαγωγή του κωδικού και των προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση που η διαδικασία καταχώρισης δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Βήμα 3.
Αναγκαία Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση και τη διεκδίκηση των Επάθλων του διαγωνισμού, είναι η αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο δικτυακό τόπο www.pare-thesi.gr πριν την υποβολή των προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών ανά φυσικό πρόσωπο.

Η αντιστοίχιση του κάθε μοναδικού κωδικού που υπάρχει στο κουπόνι συμμετοχής με τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα, γίνεται μόνον μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.pare-thesi.gr γι΄ αυτό και η πιστοποίηση των προσωπικών στοιχείων με τα σχετικά φυσικά νομιμοποιητικά έγγραφα -όπως για παράδειγμα αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του επάθλου στον νικητή.

Οι έχοντες κουπόνι συμμετοχής με κωδικό που δεν έχει καταχωριστεί, ή δεν έχει καταχωριστεί στον προβλεπόμενο χρόνο -σύμφωνα με τους παρόντες όρους διαγωνισμού- στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού δεν μπορούν να αξιώσουν κάποιο από τα παρελθόντα, τα τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία υποχρέωση, να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης ή/και κακόβουλης ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίσης της.

Κληρώσεις & Έπαθλα
Τα έπαθλα είναι συνολικά τα ακόλουθα:

1 Τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι
1 Τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο
2 Apple iPad Pro 256GB Tablet 11″
4 Apple iPhone XR 256GB
Γλυκά ΒΕΝΕΤΗ και συγκεκριμένα:
10 Βασιλόπιτες (σε μια από τις εξής γεύσεις: τσουρέκι, αμυγδάλου, κέικ, βανίλια, Ferrero, μπισκότο oreo, σμυρναίικη, βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα και ώρα παραλαβής τους από το κατάστημα).
20 vintage, επετειακές συσκευασίες με mini Μελομακάρονα ΒΕΝΕΤΗ
20 vintage, επετειακές συσκευασίες με mini Κουραμπίεδες ΒΕΝΕΤΗ
20 τούρτες ΒΕΝΕΤΗ (σε μια από τις εξής γεύσεις: Buena, Σοκολατίνα, Σοκολάτα Γάλακτος, Cheesecake, Cookies με oreo, Μους σοκολάτα, βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα και ώρα παραλαβής τους από το κατάστημα).
Τα έπαθλα θα διατεθούν κατόπιν 2 κληρώσεων ως εξής:

ΚΛΗΡΩΣΗ Α’ & αντίστοιχα ΕΠΑΘΛΑ
Για ανάδειξη των νικητών που έχουν καταχωρίσει των κωδικό του κουπονιού τους στην περίοδο από 10/12/18 μέχρι και 26/12/18 και ώρα 23:59 θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση για τα παρακάτω έπαθλα:

1 Τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι
1 Apple iPad Pro 256GB Tablet 11″
2 Apple iPhone XR 256GB
10 Βασιλόπιτες (σε μια από τις εξής γεύσεις: τσουρέκι, αμυγδάλου, κέικ, βανίλια, Ferrero, μπισκότο oreo, σμυρναίικη, βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα και ώρα παραλαβής τους από το κατάστημα).
20 vintage, επετειακές συσκευασίες με mini Μελομακάρονα ΒΕΝΕΤΗ
20 vintage, επετειακές συσκευασίες με mini Κουραμπίεδες ΒΕΝΕΤΗ

Οι κωδικοί συμμετοχής που θα εισάγονται μετά τις 23:59 της 26/12/2018 μεταφέρονται αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση στην επόμενη κλήρωση (ΚΛΗΡΩΣΗ Β’) για να διεκδικήσουν τα αντίστοιχα έπαθλα.

ΚΛΗΡΩΣΗ Β’ & αντίστοιχα ΕΠΑΘΛΑ
Για ανάδειξη των νικητών που έχουν καταχωρίσει των κωδικό του κουπονιού τους στην περίοδο από 23:59 της 26/12/2018 μέχρι και 7/1/19 και ώρα 23:59 θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση για τα παρακάτω έπαθλα:

1 Τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο
1 Apple iPad Pro 256GB Tablet 11″
2 Apple iPhone XR 256GB
20 τούρτες ΒΕΝΕΤΗ (σε μια από τις εξής γεύσεις: Buena, Σοκολατίνα, Σοκολάτα Γάλακτος, Cheesecake, Cookies με oreo, Μους σοκολάτα, βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα και ώρα παραλαβής τους από το κατάστημα).

Σχετικά με τα Έπαθλα των Ταξιδιών (Παρίσι & Λονδίνο):

Τα ταξίδια είναι για δύο (2) άτομα περιλαμβανομένων εισιτηρίων και διαμονής. Επίσης τα έπαθλα των ταξιδιών περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων, επίναυλους καυσίμων, δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων. Τα ταξίδια είναι ομαδικά.
Σχετικά με τις εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρου κά, το κόστος περιλαμβάνεται εφόσον περιγράφεται στο πρόγραμμα του εκάστοτε ταξιδιού.
Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί και να συναινέσει εγγράφως στους αναλυτικούς όρους του ταξιδιωτικού πρακτορείου που θα διοργανώσει το ταξίδι και θα αποδώσει το έπαθλο.
Ο νικητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του επάθλου.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα έπαθλα που περιγράφονται στους Όρους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να αλλάξει τα μοντέλα, χρώματα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τη διάρκεια, τον προορισμό, τις ημερομηνίες των ταξιδιών, τα είδη των προϊόντων ΒΕΝΕΤΗ, ανεξαρτήτου μεταβολής της αξίας τους, μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς ουδεμία υποχρέωση έναντι τρίτων, συμμετεχόντων και μη.

Το έπαθλα είναι προσωποπαγή δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίσταται με άλλο και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Κληρώσεις / Ανάδειξη Νικητών
Οι δύο κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της proDigi (Θερμοπυλών 21Α, ΤΚ152 35 Βριλήσσια, Αθήνα) παρουσία συμβολαιογράφου στις 27/12/2018 (Α’ Κλήρωση) και 8/1/2019 (Β’ Κλήρωση αντίστοιχα).
Από την κάθε κλήρωση θα προκύπτει ένας νικητής για το έπαθλο του ταξιδιού και ένας αναπληρωματικός, ένας νικητής για το έπαθλο του Apple iPad και ένας αναπληρωματικός, δύο νικητές για το έπαθλο του Apple iPhone και δύο αναπληρωματικοί, 10 νικητές το έπαθλο της Βασιλόπιτας ΒΕΝΕΤΗ, 20 νικητές για το έπαθλο Μελομακάρονα ΒΕΝΕΤΗ, 20 νικητές για το έπαθλο Κουραμπιέδες ΒΕΝΕΤΗ.
Ανακοίνωση & Ενημέρωση Νικητών

Η ανακοίνωση των νικητών της ΚΛΗΡΩΣΗΣ Α’ θα γίνει στις 27/12/2018 και η ανακοίνωση των νικητών της ΚΛΗΡΩΣΗΣ Β’ θα γίνει στις 8/1/2019 στο www.pare-thesi.gr και όπου αλλού κριθεί θεμιτό από τη διοργανώτρια.

Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail στα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το νικητή των επάθλων ταξιδιού, Apple iPad Pro και Apple iPhone XR, ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου απόλλυται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματος του νικητή. Τα δικαιώματα διεκδίκησης των Επάθλων βάσει των Όρων του παρόντος, μεταβιβάζονται στους αναπληρωματικούς νικητές που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση και ομοίως, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου από τον εκάστοτε αναπληρωματικό, απόλλυται οριστικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών την ημερομηνία της πρώτης επικοινωνίας μαζί του.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το νικητή των επάθλων της βασιλόπιτας, των τουρτών, ή των συλλεκτικών συσκευασιών ΒΕΝΕΤΗ, ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου απόλλυται οριστικά:
– μετά τις 31/12/18 και ώρα 9:00μμ για τις βασιλόπιτες
– μετά τις 20/2/19 και ώρα 9:00μμ. για τις τούρτες
– μετά τις 10/1/19 για τις συλλεκτικές συσκευασίες
Παράδοση Επάθλων

H παράδοση των Επάθλων μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα κατά την απόλυτη βούληση της διοργανώτριας στις περιπτώσεις που
οποιοδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν από τον νικητή της κλήρωσης είναι ψευδές
ο νικητής της κλήρωσης δεν προσκομίσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα του ζητηθούν για την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους παρόντες όρους
δεν επιθυμεί να αποδεχθεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις του δώρου ή οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος τους οποίους έχει ήδη αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ως προϋπόθεση της συμμετοχής στο διαγωνισμό

Νικητές Ταξιδιού
Οι νικητές θα πρέπει να μεταβούν, με δικά τους έξοδα, στα γραφεία της εταιρίας ΒΕΝΕΤΗΣ (Aγ. Παρασκευής 9, 14123 Λυκόβρυση, τηλ. 210 2896400) για την παραλαβή βεβαίωσης του επάθλου που θα πρέπει να παραλάβουν από το ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Νικητές Apple iPad και Apple iPhone
Οι νικητές θα πρέπει να μεταβούν, με δικά τους έξοδα, στα γραφεία της εταιρίας ΒΕΝΕΤΗΣ (Aγ. Παρασκευής 9, 14123 Λυκόβρυση, τηλ. 210 2896400) για την παραλαβή του επάθλου.

Νικητές Βασιλόπιτας & Τούρτας ΒΕΝΕΤΗ
Οι νικητές θα παραλαμβάνουν τα δώρα τους βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα και ώρα της επίσκεψής τους από τα κάτωθι καταστήματα:
ΑΘΗΝΑ
Ομόνοια (ΝΕΟΝ) – Δώρου 1& Πλατεία Ομονοίας , τηλ 210 5230740
Κηφισιά – Κηφισίας 320 & Σαρανταπόρου, τηλ: 210 8087771
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πυλαία – Τομπάζη 15, τηλ: 2310 489419 – 2310 476542
ΛΑΡΙΣΑ
Ελ. Βενιζέλου 2, τηλ: 2410 255111
ΧΙΟΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 7, τηλ: 22710 20100

Οι βασιλόπιτες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από την ανακοίνωση των νικητών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μέχρι και την ημερομηνία 31/12/18 και ώρα 9:00μμ.

Οι τούρτες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από την ανακοίνωση των νικητών μέχρι και την ημερομηνία 20/2/19 και ώρα 9:00μμ.

Νικητές Μελομακάρονων / Κουραμπιέ
Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail για την παραλαβή του δώρου τους.

Προσωπικά Στοιχεία & Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.
Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και κακόβουλη χρήση των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού, κατά απόλυτο δικαίωμα και κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή ακόμη και ανάκλησης επάθλου εφόσον αυτό έχει δοθεί.

Οι νικητές μπορεί να κληθούν, κατά την αποκλειστική βούληση της διοργανώτριας, να παρέχουν κάποια προφορική δήλωση, να συμμετάσχουν σε φωτογράφηση για λόγους δημοσιότητας κατά την παραλαβή του δώρου τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών και φωτογραφικό ή βίντεο υλικό στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, την ιστοσελίδα της, την επίσημη σελίδα της στο facebook ή κάθε άλλο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, ιστοσελίδες).

Η αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) εισάγονται σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΕΚ 2016/679.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και την τήρηση αρχείου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από το συμμετέχοντα πριν την υποβολή των δεδομένων του στο www.pare-thesi.gr . με την αποδοχή όσων περιγράφονται στις σελίδες «Όροι συμμετοχής» και «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού και έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας (Ανακοίνωση νικητών β΄κλήρωσης 8/1/19).

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης των στοιχείων που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με τον ΕΚ 2016/679 και μπορούν να διατυπώσουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα «Αίτηση Προσωπικών Δεδομένων» που είναι διαθέσιμη στο www.pare-thesi.gr.

Το προαναφερθέν αίτημα διαγραφής των στοιχείων του συμμετέχοντα ή/και νικητή προ της ημερομηνίας κλήρωσης που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του, ή η άρνηση της δημοσιοποίησης των στοιχείων του νικητή συνεπάγονται αποκλεισμό της συμμετοχής και απώλεια κάθε δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον ΕΚ 2016/679, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210-2896400.

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα. Επίσης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.pare-thesi.gr